Har du barn i barnehage, bør du passe på at du har fått med foreldrefradraget.
Foto: Bo Mathisen

Fradrag fra A til Å

For mange er arbeidet med selvangivelsen preget av jakten på fradrag. Her finner du derfor listen over de aller viktigste, samt posten disse skal føres i.

Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokat er kun fradragsberettiget dersom utgiften er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt.

Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget, alternativt i post 3.2.2.

Aksjehandel (post 3.3.7)

Har du utgifter til PC, bredbånd, telefon, tidsskrifter eller annet i forbindelse med aksjehandel eller annen aktivitet som gir deg skattepliktig inntekt, så kan dette være fradragsberettiget.

Husk at mye av dette også kan brukes privat, så ofte kan du ikke trekke fra hele kostnaden.

Gjør et anslag, og forklar og spesifiser overfor skattekontoret i selvangivelsen.

Alternativt fordelingsfradrag (skjema RF-1150)

Har du jobbet i utlandet eller har pensjon fra et nordisk land, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten.

Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ettårsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land vi har unntaksskatteavtale med.

Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten.

Arbeidsreise (post 3.2.8)

Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,40 kroner.

Overstiger antall kilometer 35.000 i løpet av et år, bruker du 0,70 kroner per kilometer på overskytende.

Du må trekke fra et bunnbeløp på 12.800 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Bankboks (post 3.3.7)

Utgifter til bankboks er fradragsberettiget dersom du oppbevarer inntektsgivende verdipapirer der.

Bompenger (post 3.2.8)

Kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel.

For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år.

Er vilkårene oppfylt får du fradrag for de samlede utgifter.

Boligselskap (post 3.3.4)

Fradragsberettigede kostnader som andelseier eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra sameiet, og kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen.

BSU (skatteoppgjøret)

Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har spart. Fradraget er på inntil 3.000 kroner direkte i skatten.

Hvor stort fradrag du får på din BSU-sparing avhenger av hvor mye du har spart i løpet av året: 20 prosent av sparebeløpet (maks 15.000 kroner).

Fagforeningskontingent (post 3.2.11)

Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.150 kroner. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på selvangivelsen.

Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe. Heller ikke studenter får fradrag.

Faglitteratur (post 3.2.2)

Utgifter til faglitteratur i tilknytning til din jobb inngår i minstefradraget, så dette er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor.

Faktiske utgifter (post 3.2.2)

Her fører du fradrag for faktiske utgifter til erverv, sikring eller vedlikehold av skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt (kommer i stedet for minstefradrag).

Lag et vedlegg hvor du spesifiserer utgiftene du krever fradrag for.

Dette kan være advokatutgifter, hjemmekontor, fagbøker, arbeidsklær og liknende. Husk å stryke minstefradraget.

Ferge (post 3.2.8)

Se «Bompenger» - de samme regler gjelder.

Flyttekostnader (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har måttet flytte på grunn av arbeidet. Beløpet inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter.

Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Foreldrefradrag (post 3.2.10)

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage, kan trekkes fra.

Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

Gaver (post 3.3.7)

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettigede med inntil 12.000 kroner, men gave til den enkelte mottaker må være på minst 500 kroner i året.

Gaven må være innberettet til Skattedirektoratet, og vil stå oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Hjemmekontor (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver.

Du kan velge mellom et standardbeløp på 1.500 kroner per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende).

Fradraget inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver!

Kreditfradrag (post 1.5.6) (skjema RF-1147)

Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt.

Har du lønn fra utlandet og alternativt fordelingsfradrag er et alternativ, vil det lønne seg. Lån i arbeidsforhold (post 3.3.1)

Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter, eller er skattlagt for rentefordelen, husk på å kreve rentefradrag.

Minstefradrag (post 3.2.1)

Dette er et sjablongmessig fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt.

Man kan kreve faktiske utgifter isteden, men for at det skal lønne seg må de faktiske utgiftene være høyere enn dette standard sjablongbeløpet.

For lønnsmottakere er minstefradraget 36 prosent av brutto lønn (maks 67.000 kroner, og minimum 31.800 kroner med mindre lønnen er lavere enn 31.800 kroner), for pensjonister 26 prosent (maks 56.100 kroner).

Se «Faktiske utgifter».

Pendlerfradrag (3.2.7/3.2.9)

Oppfyller du vilkårene for å være skattemessig pendler (du bor utenfor ditt hjem på grunn av ditt arbeid, og kravene til pendlerhyppighet og bolig er oppfylt), har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver.

Har du ektefelle og/eller mindreårige barn på hjemstedet anses du automatisk for å være pendler når jobben krever at du har et sekundærhjem.

Er du singel eller samboende, må flere vilkår være oppfylt: pendling minst hver 3. uke (unntak ved spesielt lang reise), samt at det stilles vilkår til størrelse og beskaffenhet av boligene dine.

Personfradrag

Om du har fått riktig personfradrag avhenger av at du har blitt satt i riktig skatteklasse. Sjekk på toppen av selvangivelsen.

Rentefradrag (post 3.3.1)

Alle renter på gjeld som er betalt i løpet av året kan fradragsføres. Dette gjelder renter på både norsk og utenlandsk gjeld.

Vær imidlertid klar over at rentefradraget begrenses dersom du har fast eiendom i et land med såkalt «unntaksskatteavtale».

Husk at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld.

Ektefeller kan, i motsetning til samboere, fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg.

Sjøfolk og fiskere (post 3.2.13 og 3.2.14)

Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten.

Sjømannsfradraget kan maksimalt utgjøre 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 115.000 kroner.

Skatteklasse

Se «Personfradrag»

Skjermingsfradrag (skjema RF- 1088/1059)

Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget.

Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.08.

Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper, men du må selv kreve det og regne det ut i RF-1059 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper.

Standardfradrag (post 3.3.7)

Utlendinger har de to første årene i Norge krav på standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks 40.000 kroner.

Fradraget går istedenfor en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag, så man må rett og slett regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for alder (post 3.5.1)

Fra og med fylte 70 år (67 år hvis du mottar pensjon) har du krav på særfradrag for alder med 1.614 kroner per måned.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (post 3.5.3)

Er ervervsevnen din varig nedsatt, men av lett karakter, har du krav på særfradrag med 9.180 kroner per år.

Det må gjøres en vurdering av din ervervsevne og økonomi.

Særfradrag for store sykdomsutgifter (post 3.5.4)

Har du en varig sykdom (minst to år), og store sykdomsutgifter (minst 9.180 kroner) kan du kreve fradrag for sannsynliggjorte merutgifter som skyldes sykdommen.

For noen år siden ble diabetikere likestilt med andre som krever fradrag for store sykdomsutgifter når det gjaldt sannsynliggjøring av utgifter.

Særfradrag for uførhet (post 3.5.2)

Mottar du tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon, har du krav på særfradrag med 1.614 kroner per måned. For lavere uføregrad enn 2/3 har du krav på 807 kroner per måned i fradrag.

Du har ikke krav på fradraget dersom du mottar uførepensjon fra et forsikringsselskap og rehabiliterings-/ attføringspenger fra folketrygden, med mindre du allerede før 2008 mottok slike ytelser i kombinasjon med uførepensjon.

Tap på valuta (post 3.3.7)

Har du tapt på valutahandel eller valutalån er dette fradragsberettiget. Lag et oppsett som viser utregningen av tapet i selvangivelsen.

Tap ved realisasjon av aksjer (post 3.3.8)

I denne posten fører du opp tap som fremkommer i «Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2008» - RF-1088.

Tap ved realisasjon av verdipapirfond (post 3.3.9)

Her fører du opp tap på verdipapirfond.

Tap ved realisasjon av aksjer mv som ikke er omfattet av 3.3.8/3.3.9 (post 3.3.10)

Alle andre tap på aksjer eller verdipapirer føres her. Dette gjelder for eksempel tap på utenlandske aksjer. Tapet må spesifiseres i skjema RF-1059.

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom (post 3.3.6)

Har du solgt eiendom med tap, så kan tapet være fradragsberettiget.

Merk at dersom du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av bolig (eid i minst ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene i egen eiertid) eller fritidseiendom (eid i minst fem år og brukt som egen fritidseiendom minst fem av de siste åtte år) får du ikke fradrag for tapet.

Fradragsberettiget tap bør dokumenteres i vedlegg.

Underskudd fra tidligere år (post 3.3.11)

Husk på denne posten dersom du hadde underskudd i fjor, ellers risikerer du å «miste» underskuddet.

Underskudd ved utleie av fast eiendom (post 3.3.12)

Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag her. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet eiendom skal spesifiseres i skjema RF-1189.

Utdanning (post 3.2.2)

Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde ved like utdanningen din for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag.

Det samme gjelder utgifter til tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold (post 3.3.6/skjema RF-1189)

Vedlikeholdskostnader er fradragsberettigede dersom du har en regnskapslignet (utleie)eiendom. Vedlikeholdskostnadene skal føres til fradrag i utleieskjemaet RF-1189, hvor nettoresultatet blir enten negativt (overføres til post 3.3.6) eller positivt (overføres til post 2.8.2).

Merk at det kun er fradragsrett for vedlikeholdskostnader og ikke påkostninger.

Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostninger er ikke alltid lett å trekke, men kort fortalt er en påkostning noe som setter eiendommen i en bedre stand enn det den noen gang har vært i, også i tidligere eiers eiertid.

Skifter du ut våtromstapet med fliser, eller gulvbelegg med parkett, vil merkostnaden være en påkostning. Hadde du byttet gulvbelegget med et tilsvarende, men nytt gulvbelegg, hadde det vært vedlikehold.

Yrkesreiser (post 3.2.2)

Betaler ikke arbeidsgiver kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser, kan du kreve fradrag for 3,50 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag.

Se nærmere under «Faktiske kostnader».
På forsiden nå:

Prislapp for ROT-fradraget: 8 mrd

ROT-fradraget kan bli for dyrt for regjeringen, viser beregninger.


Statsbudsjettet: Kutter kraftig i formuesskatten

Som ventet foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. Det skjer ved å gjøre to grep samtidig.


Statsbudsjettet: Hever tollfri grense

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.Sveits signerer utvekslingsavtale

Men skatteparadiset kan selv bestemme hvilke land de mener er verdige å dele skatteinformasjon med. Les om svakhetene i den nye globale standarden.


Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Seks personer tiltalt for svart arbeid i byggebransjen
(01.04.2015 03:26)
Til sammen seks personer og ett selskap er tiltalt for grovt heleri og svindel i forbindelse med svart arbeid for store byggefirmaer i Norge.
[Dn.no]
Professor ønsker hundre nye banneord
(31.03.2015 23:28)
De siste årene har nordmenn bannet så mye at de fleste banneordene har mistet effekten sin. Nå etterlyser språkprofessor ved UiO hundre nye banneord. BANNEBOK: - Banneord som herregud, drit, faen, helvete og satan har mistet effekten sin.
[Apollon]
Prosjekteringsgruppe rådgivende ingeniører
(31.03.2015 20:48)
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og III Tjenesteytelse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Nordhordland Utviklingsselskap IKS 971 361 514 Postboks 13 5902 ISDALSTØ
[Doffin]
Selvstendig, men ikke alene
(31.03.2015 20:32)
Like før jul lanserte Industri Energi et eget medlemskap for selvstendig næringsdrivende. - Tanken er å gi støtte, kraft og løfte selvstendig næringsdrivende, i tråd med vårt slagord: Selvstendig, men ikke alene, skriver forbundsleder Leif Sande.
[Industri Energi]
Dette kan du gjøre for å slippe all skatt
(31.03.2015 20:10)
Selv om du har hundretusenvis i inntekt. Det er over 50 inntektstyper som er skattefrie. Det finnes en rekke inntekter du slipper å betale skatt på. Nedenfor har vi samlet en del av disse eksemplene i alfabetisk rekkefølge.
[NA24]

Siste kommentarer
Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger
Jeg synes dette blir en mer rettferdig ordning som skjermer de som forsøker å overta og ivareta f.ek... (18.10.14 19:06)
Vurderer kildeskatten
I fem aar har minstepensjonistene bosatt i utlandet slaass mot den blodige uretten som ble paatvunge... (14.09.14 01:08)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:25)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:24)
Færre klager, kortere ventetid
Jeg synes Skattebetalerforeningen skulle føle seg for gode til å bringe summariske opplysninger fra ... (13.09.14 09:15)
Færre klager, kortere ventetid
Legg merke til at nedgangen har skjedd fra 2010 og tt.o.m. 2013. For folk som er rammet av detstatli... (13.09.14 09:05)
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)


Mest lest

Ligningsverdi på bolig
(19.04.13 15:58)
De viktigste datoene i 2014
(12.02.14 10:32)
Jakten på fradragene
(29.03.11 23:34)
Alt du trenger å vite om skattefradrag
(19.03.12 12:47)
Skattesatsene for 2013 og 2014
(02.12.13 13:09)
Gullfradrag for studenter
(08.04.10 09:36)
Får du penger igjen på skatten?
(03.02.10 10:57)
Har du fått med deg fradragene?
(15.04.08 09:21)
Nytt grunnbeløp
(21.05.14 15:29)
Du kan få fradrag for tapet
(15.04.09 14:14)